Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Miałeś kolizję drogową? Wystarczy oświadczenie sprawcy.

Udostępnij:

Każdy kierowca narażony jest na udział w kolizji drogowej. Poniżej opiszemy Wam jak się zachować w takiej sytuacji oraz postaramy się wytłumaczyć poszczególne pojęcia.

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

oświadczenie sprawcy kolizji – pobierz

oświadczenie sprawcy kolizji

oświadczenie sprawcy kolizji – pobierz

Co to jest kolizja drogowa i czym różni się od wypadku?

Kolizją drogową jest zdarzenie drogowe, w którym nie ma osób zabitych, ani rannych, których obrażenia powodowałyby naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powyżej dni siedmiu. Można więc przyjąć, że jest to przede wszystkim wyrządzenie strat materialnych poprzez spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wypadek drogowy określony jest w art. 177 kodeksu karnego następująco: ” Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Aby mówić o wypadu drogowym, w zdarzeniu muszą być ranni z obrażeniami powyżej dni siedmiu lub zabici.

Czy podczas kolizji drogowej konieczne jest wezwanie policji?

Nie. Jeżeli w zdarzeniu drogowym nie ma osób zabitych ani rannych, a uczestnicy nie mają wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą kolizji drogowej, wezwanie na miejsce policji nie jest konieczne. W takiej sytuacji wystarczy, że sprawca kolizji napisze oświadczenie.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jak napisać?

Jest to standardowy wzór oświadczenia, w którym ujmuje się wszelkie okoliczności, dane uczestników, dane polisy OC. Poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia:

Imię Nazwisko
Adres
Miejscowość, dnia…

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ

Ja… zamieszkały… legitymujący się dowodem osobistym nr… wydanym przez… prawo jazdy ważne do… kategoria… nr… wydane przez… w dniu… o godz…, miejsce zdarzenia… kierując samochodem marki… o numerze rejestracyjnym…, którego właścicielem jest… ubezpieczenie OC…(nazwa tow. ubezpieczeń) numer polisy …, okres ubezpieczenia… spowodowałem kolizję drogową z samochodem marki…nr rejestracyjny…, którego kierującym był … (imię, nazwisko, adres). Pojazd należy do…, ubezpieczenie OC…

Przyczyna kolizji:

W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy pojazdy: 

Opis uszkodzeń pojazdów: 

Oświadczenie składam świadomie i dobrowolnie oraz zgodnie ze stanem faktycznym. 

data i czytelny podpis sprawcy czytelny podpis poszkodowanego

Co powinien zrobić uczestnik wypadku drogowego?

Art. 44 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje uczestnika wypadku drogowego do:

“1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *